Финансиране от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 – Договор: BG16RFOP002-2.073-8104-C01

Договор: BG16RFOP002-2.073-8104-C01