ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО 2019

ДЕКЛАРАЦИЯ

от Висшето ръководство на „Кинг Троник” ООД

относно: ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО

Ръководството създава подходяща организация дружеството да изпълнява поетите ангажименти, при извършване на основните си дейности, представени в „Ангажираност на ръководството“.

За постигане на поставените пред нас мисия, визия и цели, ние се стремим да:

 1. Поддържаме постоянно високо качество на предлаганите продукти и услуги;
 2. Разширяваме обхвата и територията на реализиранета търговската дейност;
 3. Изпълняваме изискванията на нашите клиенти и спазваме стриктно договорените с тях условия;
 4. Инвестираме в оборудване, инфраструктура и обучение;
 5. Спазваме международно и националното законодателство, приложимите нормативни документи, добри практики в бранша и други приети от организацията изисквания;
 6. Непрекъснато да повишаваме квалификацията на персонала чрез обучение, относно:
 • относно спецификацията и характеристиките на предлаганите продукти;
 • препоръки на външни заинтересовани страни;
 • нормативни документи и стандарти свързани с качеството на основния процес.
 1. Следим за и оценяваме удовлетвореността на клиентите.
 2. В случаите, когато изискванията на клиента не съответстват на законови или нормативни изисквания, то те подлежат на допълнителен преглед и договаряне, до постигане на необходимите параметри съответставщи на нормативните документи.
 3. Периодично съобразно нуждите на дружеството оценяваме и преоценяваме доставчиците си за тяхната способност да осигуряват качествени продукти, процеси и услуги. При изпълнение на основни дейности се стремим да работим с одобрени доставчици;
 4. Осигуряваме персонала с:
 • работна среда, в съответствие на изискванията на нормативната уредба;
 • безопасни и здравословни условия за работа;
 • условия за поддържане и повишаване на квалификацията;
 1. Анализираме ефективността на въведената СУК, както и стимулираме непрекъснатото й развитие. Приоритетно подобряваме процеса или дейността, който след анализ на данните е идентифициран като „тясно място”;
 2. В дейността си организацията да идентифицира всички различни от упоменатите по-горе заинтересовани страни и да управлява съответните дейности, като отчита изискванията на всяка заинтересована страна;
 3. Внедряваме иновативни технологии, използването на които позволява клиентите на организацията да оптимизират ресурсите си, включително по отношение осигуряване на безопасни условия на труд и опазване на околната среда;
 4. Периодично определяме рамката за създаване и преразглеждане на целите по качеството.

Приетата политика по качеството е гаранция за продължителния успех на дружеството в конкурентната среда, както и за получаването на лична удовлетвореност на служителите и сигурност на работните места.

Управителят на Дружеството, създава условия за постигане на съпричастност на всеки служител. Всеки от нашите сътрудници е задължен да изпълнява политиката по качеството, в интерес на Дружеството, в негов и на неговите колеги интерес, за постигане на целите и просперитета на Дружеството.

Ръководството на дружеството постоянно проследява нашите постижения въз основна на седните критерии за изпълнение:

 1. Брой и стойност на рекламации от клиенти. Основа цел е постигане на нулево ниво на рекламации.
 2. Брой и стойност на реализираните договори по направления. Основна цел постигане на запазване на нивото от последните години и по възможност тяхното увеличаване.
 3. Адекватна квалификация на сътрудниците на Дружеството. Цел се явява възможността на персонала позволяваща изпълнението и компетентното изпълнение на поетите от Дружеството ангажименти.
 4. Въвеждане на нови технологии и продукти в номенклатурата на изпълняваните дейности. Основна цел е запазване на конкурентно-способността на Дружеството.

 Ангажираност на ръководството:

Висшето Ръководството на „Кинг Троник” ООД, в лицето на Управителя, осъзнава, че желаният резултат може да бъде постигнат чрез ефективно управление на стратегическите, системните, основните и спомагателни процеси в дружеството, и при постигане на ефекта на постоянно подобряване на системата за управление на качеството.

Аз, като Управител, декларирам личното си участие и отговорност за постигането и постоянното изпълнение на заявената политика по качеството. Под мое ръководство се предприемат необходимите стъпки за осигуряване на актуална и адекватна политика по качеството, приложението й при изпълнение на дейностите на дружеството, известяването й на и осъзнаването й от персонала, мотивирането му при нейното изпълнение, в съответствие с тези разбирания.

Ръководството на Дружеството декларира своята ангажираност в създаването и постоянното развитие на дружеството чрез:

 • осигуряването на ресурси за ефективно функциониране и постоянното подобряване на СУК;
 • определяне, огласяване и разясняване на политиката по качеството на Дружеството;
 • обръщане на дейността на Дружеството към своите клиенти, за най-пълно задоволяване на техните изисквания, нужди и очаквания;
 • определяне на ясни и конкретни цели по качеството по основни процеси и звена;
 • дефиниране на конкретни отговорности и пълномощия на специалистите на всички длъжности в Дружеството;
 • осигуряване, поддържане и развитие на информационния обмен със заинтересованите страни;
 • периодично анализиране и оценяване на постиженията на СУК, както и планиране на последващото развитие.

Дата: 12.06.2019 г.                                                        УПРАВИТЕЛ НА КИНГ ТРОНИК ООД:  /П.Я./


За контакт: гр. Бургас, ул. „Сливница” № 43;
GSM: 0884 522 338
Е-mail: king_joe_ltd@abv.bg или king.tronic.ltd@gmail.com
Сайт: www.king-tronic.org